wbr header standaard

Wedstrijdvoorwaarden

Deze wedstrijd is gekoppeld aan de WithBestRegards winactie “ontwerp wedstrijd” en is open voor inzendingen tot de op de landingspagina aangegeven sluitingstermijn.
Inzendingen die niet voldoen aan onderstaande voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Inzendingen
– Deelnemers kunnen meedoen met één ontwerp.
– Inzendingen moeten vóór de sluitingstermijn binnen zijn.
– Inzendingen worden door de deelnemers per upload via de site van WithBestRegards aangeleverd
– De inzender dient de maker van het ontwerp te zijn en het dient een origineel werk te zijn.
– De deelnemer geeft door deelname WithBestRegards toestemming om zijn/haar ontwerp rechtenvrij te
publiceren op www.withbestregards.com en alle hieraan gelieerde socialmedia-kanalen van WithBestRegards.
– Niet alle inzendingen hoeven te worden gepubliceerd. WithBestRegards bepaalt welke werken van deelnemers
openbaar worden gemaakt.
– De winnaar van deze wedstrijd ontvangt het product met opdruk (bijvoorbeeld een bedrukt rompertje of een bedrukt schort) als prijs.
– De jurering is voorbehouden aan een door WithBestRegards gekozen jury.
– De winnaar wordt per e-mail op de hoogte gesteld van de uitslag. 
– Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
– Bij conflicten en of onduidelijkheid geeft de directie van WithBestRegards een bindend en finaal oordeel. Hier valt niet in beroep tegen te gaan.
– Medewerkers alsmede het gelieerde reclame/ media bureau is uitgesloten van deelname.

Overige voorwaarden
De deelnemer geeft WithBestRegards  toestemming om zijn/haar ontwerp openbaar te maken en te publiceren op alle mogelijke wijzen. Dus zowel in print als elektronisch/online, in het kader en ter promotie van deze en toekomstige wedstrijden, of het nu gaat om redactionele uitingen of advertenties. De toestemming is onbeperkt in tijd, frequentie of territorium. WithBestRegards hoeft voor deze toestemming geen vergoeding te betalen.
De deelnemer garandeert WithBestRegards dat hij/zij beschikt over de exclusieve rechten van het ingezonden ontwerp en dat het ontwerp geen inbreuk maakt op enige rechten, waaronder die van intellectuele eigendom, van derden of jegens derden onrechtmatig is. De deelnemer vrijwaart WithBestRegards voor alle aanspraken van derden daarover en vergoedt aan WithBestRegards alle schade die WithBestRegards als gevolg van dergelijke
aanspraken lijdt. Als blijkt dat de inzender niet dezelfde persoon is als de daadwerkelijke maker van het ontwerp, wordt het ontwerp uitgesloten van deelname. De deelnemer garandeert WithBestRegards dat eventuele geportretteerden hebben ingestemd met de portrettering, met de deelname aan deze wedstrijd en met de daarbij behorende voorwaarden. De ingezonden ontwerpen mogen geen beledigende, onterende en/of strafbare elementen bevatten. Evenmin mogen de ontwerpen elementen bevatten die de privacy of rechten van derden aantasten, die aanstootgevend, vulgair of obsceen zijn. Het is verboden werken in te sturen (met elementen) die strafbaar zijn en/of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven, zoals bijvoorbeeld lasterlijke, hatelijke, bedreigende en (kinder)pornografische werken. Plagiaat en ander misbruik zijn niet toegestaan en worden niet geaccepteerd. Ontwerpen die kunnen worden aangemerkt als commerciële of wervende uiting (reclame) worden niet in behandeling genomen. Als een deelnemer in strijd handelt met deze voorwaarden behoudt WithBestRegards zich het recht voor de deelnemer/het werk uit te sluiten van deelname. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist WithBestRegards. Wie zijn/haar ontwerp inzendt ten behoeve van deelname aan deze wedstrijd, geeft daarmee automatisch aan dat hij/zij alle voorwaarden zoals hierboven beschreven accepteert.

Winkelwagen